BOARD OF TRUSTEES

CEO OGAWA Hideoki
Board of Trustees ARAI Hajime
KOMINAMI Eiki
HATTORI Nobutaka
YOSHIMURA Masafumi
NAITO Hisashi
KUDO Ayako
UEKI Jun
OOKUMA Yasuyuki
KATO Youichi
DAIDA Hiroyuki
TAKAHASHI Kazuhisa
SATO Koichi
YOSHIDA Koyo
TAKASAKI Yoshinari
TSUDA Hiroshi
KOJIMA Kuniaki
MIYANO Takeshi
TAKAMORI Kenji
TADA Hiroshi
SATO Nobuhiro
Auditors KARASHIMA Atsushi
HAMAMOTO Eisuke

As of April 1, 2019