BOARD OF TRUSTEES

CEO OGAWA Hideoki
Board of Trustees ARAI Hajime
DAIDA Hiroyuki
NAITO Hisashi
KUDO Ayako
UEKI Jun
OKUMA Yasuyuki
KOMINAMI Eiki
AMANO Atsushi
MITSUHASHI Naoki
YOSHIDA Koyo
TAKASAKI Yoshinari
TSUDA Hiroshi
KOJIMA Kuniaki
MIYANO Takeshi
TAKAMORI Kenji
TADA Hiroshi
SATO Nobuhiro
Auditors KARASHIMA Atsushi
HAMAMOTO Eisuke

As of September 1, 2018