JUIC ORGANIZATION

President OGAWA Hideoki
Deputy President ARAI Hajime
Vice Presidents DAIDA Hiroyuki
NAITO Hisashi
UEKI Jun
OKADA Takao
KOMINAMI Eiki
AMANO Atsushi
Executive Advisors YAMASHIRO Yuichiro
SATO Nobuhiro
Senior Advisors MITSUHASHI Naoki
YOSHIDA Koyo
TSUDA Hiroshi
KOJIMA Kuniaki
Teaching Faculty NIN Hiroshi
Committee Director YAMATAKA Atsuyuki
Committee Members YAMASHIRO Yuichiro
KOBAYASHI Hiroyuki
SUZUKI Yusuke
TAKEDA Yuko
HORI Satoshi
OKITA Yoko
YUASA Motoyuki
NIYONSABA Francois
SHIMIZU Toshiaki
SAITO Kazuyuki
TAKAHASHI Kazuhisa
SUZUKI Kenji
Administrative Staff MIYASHITA Kazuo
LI Li
TSUKAGUCHI Isamu Kenneth
YANAGI Yuki
ISHIKAWA Yukiyo

Juntendo University International Center's organization as of August 1, 2016.