JUIC ORGANIZATION

President OGAWA Hideoki
Deputy President ARAI Hajime
Vice Presidents KOMINAMI Eiki
HATTORI Nobutaka
YOSHIMURA Masafumi
UEKI Jun
OOKUMA Yasuyuki
KATO Youichi
DAIDA Hiroyuki
TAKAHASHI Kazuhisa
TAKEDA Yuko
Executive Advisors YAMASHIRO Yuichiro
SATO Nobuhiro
Senior Advisors SATO Koichi
TANAKA Hiroshi
MIYAJIMA Masakazu
KOJIMA Kuniaki
Committee Director YAMATAKA Atsuyuki
Committee Members YAMASHIRO Yuichiro
KOBAYASHI Hiroyuki
SUZUKI Yusuke
TAKEDA Yuko
HORI Satoshi
YUASA Motoyuki
NIYONSABA Francois
OKITA Yoko
ITAKURA Atsuo
SAITO Kazuyuki
TAKAHASHI Kazuhisa
SUZUKI Kenji
Administrative Staff SUGIYAMA Yukihiro
LI Li
YANAGI Yuki
TSUKAGUCHI Isamu Kenneth
ISHIKAWA Yukiyo
YABUSHITA Hiroko
MORIMOTO Yuh